Všeobecné obchodné podmienky

internetového výdaja Medikament.sk

liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu

čl. I.

Úvodné ustanovenia

 1.       Tieto všeobecné obchodné podmienky internetového výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu (ďalej len „VOP Medikament“) upravujú podmienky internetového výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu prostredníctvom webového sídla www.medikament.sk (ďalej len „Internetový výdaj“ alebo „E-shop“ alebo „Medikament“) vo verejnej lekárni poskytujúcej lekárenskú starostlivosť pod označenímLEKÁREŇ PHARMACIA, s.r.o., ktorá je prevádzkovaná prevádzkovateľom internetového výdaja (Držiteľom povolenia), a to tak na území Slovenskej republiky, ako aj do zahraničia.
 2.       Prevádzkovateľ Internetového výdaja:

LEKÁREŇ PHARMACIA, s.r.o., so sídlom Kellerova 8, 085 01 Bardejov,

IČO: 36465381, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 12046/P

DIČ: 2021492506, IČ DPH: SK2021492506.

 1.       Miesto výkonu Internetového výdaja:

Adresa umiestnenia prevádzkarne Držiteľa povolenia, v ktorej môže Objednávateľ alebo odberateľ (ak je iný ako Objednávateľ) získať odborné rady týkajúce sa liečby objednanými liekmi alebo zdravotníckymi pomôckami, je prevádzkareň Držiteľa povolenia:

LEKÁREŇ PHARMACIA, s.r.o., Dlhý rad 6, 085 01  Bardejov

Kontaktné údaje Držiteľa povolenia sú nasledovné:

 1.          Zákaznícka linka.: 0548775000 dostupná každý pracovný deň v čase od 8:00 hod do 16.00  hod.
 2.         e-mail: info@medikament.sk

Uvedený telefonický kontakt a e-mailový kontakt zároveň slúžia ako kontakt na konzultácie týkajúce sa kvality a bezpečnosti, oznámenia výskytu nežiaducich účinkov liekov alebo nehôd, príhod alebo zlyhaní zdravotníckych pomôcok, ktoré sú predmetom Internetového výdaja.

 1.       V ďalšom texte týchto VOP Medikament sa používajú nasledovné definície:
 •      Zákon o liekoch: zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 •      Zákon o ochrane spotrebiteľa: zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 •      ZoOS PnD: zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 •      Držiteľ povolenia: spoločnosť LEKOFARM s.r.o., so sídlom Kellerova 8, 085 01  Bardejov, IČO: 36510360, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov v oddiele Sro vo vložke číslo 16716/P, ako prevádzkovateľ Internetového výdaja,
 •      Verejná lekáreň: verejná lekáreň poskytujúca lekárenskú starostlivosť,
 •      Prevádzkareň: miesto, na ktorom Držiteľ povolenia prevádzkuje verejnú lekáreň,
 •      Webové sídlo Držiteľa povolenia: webové sídlo www.medikament.sk, prostredníctvom ktorého sa uskutočňuje Internetový výdaj,
 •      Objednávateľ: plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu alebo existujúca právnická osoba, ktorá riadne vyplní a odošle Držiteľovi povolenia Objednávku na nákup tovaru v zmysle týchto VOP Medikament,
 •      Objednávka: riadne a úplne vyplnená elektronická objednávka liekov, zdravotníckych pomôcok alebo doplnkového sortimentu odoslaná Držiteľovi povolenia,
 •      Liek: liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok, ktoré sú upravené technologickým procesom do liekovej formy a sú určené na ochranu pred chorobami, na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií, sú registrované v Slovenskej republike a zároveň, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis,
 •      Zdravotnícka pomôcka: nástroj, prístroj, zariadenie, počítačový program, materiál alebo iný výrobok používaný samostatne alebo v kombinácii určený výrobcom na diagnostické, preventívne, monitorovacie účely alebo liečebné účely, na zmiernenie ochorenia alebo na kompenzáciu zranenia, zdravotného postihnutia, na skúmanie, nahradenie alebo zmenu anatomickej časti tela alebo fyziologického procesu, na reguláciu počatia, ktorého hlavný účinok sa nezískal farmakologickými prostriedkami, imunologickými prostriedkami ani metabolizmom, ale ktorého činnosť možno podporovať týmito prostriedkami; za zdravotnícku pomôcku sa považuje aj príslušenstvo zdravotníckej pomôcky, ktoré je špecificky určené výrobcom na použitie spolu so zdravotníckou pomôckou okrem aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok a implantovateľných a inváznych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie IIa. skupiny alebo IIb. skupiny, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov,
 •      Doplnkový sortiment: najmä kozmetika, dietetické výrobky, minerálne vody, detská výživa a iné výrobky určené na ochranu a podporu zdravia a krásy, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov,
 •      Tovar: Lieky, Zdravotnícke pomôcky a Doplnkový sortiment,
 •      Kúpna cena: kúpna cena lieku, zdravotníckej pomôcky alebo doplnkového sortimentu uvedená na webovom sídle Držiteľa povolenia v čase vytvorenia Objednávky,
 •      Súvisiace náklady: najmä náklady súvisiace s dodaním tovaru Objednávateľovi na ním označenú adresu (napr. poštovné, dobierka),
 •      Kúpna zmluva: zmluva medzi Držiteľom povolenia a Objednávateľom, ktorá vznikne odoslaním Objednávky a jej akceptáciou Držiteľom povolenia, na základe ktorej je Držiteľ povolenia povinný Objednávateľovi dodať tovar uvedený v Objednávke a Objednávateľ je povinný tovar prevziať a zaplatiť zaň Držiteľovi povolenia Kúpnu cenu a Súvisiace náklady,
 1.       Orgánmi dozoru pre Internetový výdaj sú nasledovné inštitúcie:

a)    Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, pre Internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok,

b)    Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, pre Internetový výdaj ostatného sortimentu

čl. II.

Objednávanie Tovaru a kontaktné údaje

 1.       Sortiment Liekov a Zdravotníckych pomôcok, ktorý je predmetom Internetového výdaja spolu s uvedením kódu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, názvu lieku alebo zdravotníckej pomôcky, liekovej formy, množstva liečiva v jednej dávke, pokiaľ ide o liek, veľkosti balenia lieku alebo zdravotníckej pomôcky a ceny liekov a zdravotníckych pomôcok, je zverejnený a pravidelne aktualizovaný na webovom sídle Držiteľa povolenia (www.medikament.sk). Držiteľ povolenia pravidelne aktualizuje ponuku Liekov a Zdravotníckych pomôcok ako aj ich cenu v závislosti od skladových zásob a cenotvorby a platných predpisov Ministerstva zdravotníctva SR. Objednávateľ si môže ním vybraný Tovar objednať prostredníctvom Internetového výdaja výlučne vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom Webového sídla Držiteľa povolenia. Objednávateľ môže uskutočniť nákup prostredníctvom Internetového výdaja na základe registrácie (vytvorení si elektronického účtu na www.medikament.sk) alebo bez registrácie.
 2.       Objednávka obsahuje najmä nasledujúce údaje:

a ) identifikačné údaje Držiteľa povolenia,

b)     identifikačné údaje Objednávateľa v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, dodacia adresa, ak je iná ako adresa bydliska, e-mailová adresa a telefónne číslo,

c)     identifikačné údaje o objednávanom Tovare, ktorý Objednávajúci vložil do elektronického nákupného košíka,

d)     ďalšie údaje vyžadované v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov.

 1.       Držiteľ povolenia prijme na spracovanie len takú Objednávku, v ktorej sú riadne a úplne vyplnené všetky jej povinné polia. Objednávateľ je svojou Objednávkou viazaný a túto nemôže zrušiť potom, ako ju odošle Držiteľovi povolenia. Objednávateľ môže svoju Objednávku zrušiť len v procese jej vypĺňania tým, že ju Držiteľovi povolenia neodošle.
 2.       Pred odoslaním Objednávky je Objednávateľovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do Objednávky zadal, a to najmä s ohľadom na možnosť Objednávateľa skontrolovať a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do Objednávky. Údaje uvedené v odoslanej Objednávke sú Držiteľom povolenia považované za správne a úplné, za čo zodpovedá Objednávateľ.
 3.       Odoslaním potvrdenia o akceptácii Objednávky Objednávateľovi na jeho e-mailovú adresu, ktorú zadal v Objednávke, vznikne medzi Objednávateľom a Držiteľom povolenia Kúpna zmluva.
 4.       Objednávateľ bude mať pred odoslaním Objednávky k dispozícii tieto VOP Medikament a Zásady ochrany osobných údajov, a to prostredníctvom webového odkazu (linku) na tieto dokumenty. S oboma dokumentami je Objednávateľ povinný sa pred odoslaním Objednávky oboznámiť.
 5.       Za účelom registrácie (vytvorení si vlastného elektronického účtu) v E-shope, ako aj pri nákupe v E-shope, či už s predchádzajúcou registráciou alebo bez registrácie v E-shope, je Objednávateľ povinný uvádzať správne a pravdivo všetky požadované údaje a tieto údaje aktualizovať vždy pri ich zmene.
 6.       Objednávateľ berie na vedomie, že užívateľský účet v E-shope, ako aj samotné Webové sídlo Držiteľa povolenia, nemusia byť dostupné nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Držiteľa povolenia alebo tretích osôb podieľajúcich sa na prevádzke Internetového výdaja. Držiteľ povolenia zároveň nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú Objednávateľovi nefunkčnosťou systému alebo akýmikoľvek technickými chybami a/alebo zlyhaniami pri prevádzke E- shopu (okrem iného tiež v súvislosti s prípadným nepripísaním bodov na vernostnú kartu člena vernostného programu, resp. pripísaním iného počtu bodov, ako mal členovi vernostného programu za nákup prostredníctvom E-shopu pripísaný).
 7.       Kúpna zmluva medzi Držiteľom povolenia a Objednávateľom sa uzatvára v slovenskom jazyku.
 8.    Objednávateľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového výdaja. Náklady vzniknuté Objednávateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového výdaja (napr. náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) znáša výlučne Objednávateľ.

čl. III.

Dodanie Tovaru

 1.       Držiteľ povolenia zabezpečí dodanie Tovaru podľa Objednávky niektorým z nasledovných spôsobov podľa výberu Objednávateľa:

a)        odoslaním kuriérskou službou,

b)        osobným odberom v Objednávateľom vybranej Prevádzkarni,

-        Lekáreň „ÁTRIUM“, Partizánska 4/A, 085 01  Bardejov

-        Lekáreň MEDIC SK, MUDr. Pribulu 463/15, 089 01  Svidník

c)        Zásielkovňa - výdajné miesta.

 1.       Držiteľ povolenia odosiela Tovar v týchto lehotách:

a)        druhý nasledujúci pracovný deň po expedovaní Objednávky zo skladu tovaru, ak si Objednávateľ zvolil platbu na dobierku. Expedovanie tovaru zo skladu je realizované najneskôr do 5 pracovných dní po akceptácii Objednávky,

b)        druhý nasledujúci pracovný deň po expedovaní Objednávky zo skladu tovaru a po riadnom zaplatení Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov, ak si Objednávateľ zvolil bezhotovostnú platbu, pričom Kúpna cena a Súvisiace náklady sa považujú za riadne zaplatené len v prípade, ak sú v plnej výške pripísané na bankový účet Držiteľa povolenia oznámený Objednávateľovi v potvrdení o akceptácii Objednávky. Expedovanie tovaru zo skladu je realizované najneskôr do 5 pracovných dní po akceptácii Objednávky a po riadnom zaplatení Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov.

c)      Ak sa Držiteľ a Objednávateľ v kúpnej zmluve nedohodli inak, Držiteľ je povinný zabezpečiť dodanie tovaru Objednávateľovi bezodkladne, najneskôr do 10 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak Držiteľ nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, Objednávateľ ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak Držiteľ nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

 1.       Držiteľ povolenia zabezpečí osobný odber Tovaru v Objednávateľom vybranej Prevádzkarni prvý nasledujúci pracovný deň po expedovaní tovaru zo skladu a riadnom zaplatení Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov, ak si Objednávateľ zvolil pre osobný odber vybranú Prevádzkareň. Kúpna cena a Súvisiace náklady sa považujú za riadne zaplatené len v prípade, ak sú v plnej výške pripísané na bankový účet Držiteľa povolenia oznámený Objednávateľovi v potvrdení o akceptácii Objednávky. Expedovanie tovaru zo skladu je realizované najneskôr do 5 pracovných dní po akceptácii Objednávky a po riadnom zaplatení Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov.
 2.       Platba na dobierku nemôže byť zvolená, ak je Tovar odosielaný do zahraničia. V takomto prípade Držiteľ povolenia akceptuje postup výlučne podľa čl. III bodu 2 písm. b) týchto VOP Medikament.

V prípade, že Držiteľ povolenia nemá všetky položky objednaného Tovaru na svojom sklade vo svojej Prevádzkarni, navrhne Objednávateľovi iný termín odoslania Tovaru, resp. prípravy Tovaru na jeho prevzatie a pokiaľ Objednávateľ so zmenou termínu bude súhlasiť úpravou svojej Objednávky, môže Držiteľ takúto upravenú Objednávku akceptovať. V prípade, že Tovar vybraný Objednávateľom nie je dostupný, Držiteľ povolenia navrhne Objednávateľovi inú alternatívu Tovaru a pokiaľ Objednávateľ s iným Tovarom bude súhlasiť úpravou svojej Objednávky, môže Držiteľ takúto upravenú Objednávku akceptovať.

 1.       Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti Tovaru nie je schopný Držiteľ povolenia dodať Tovar Objednávateľovi v lehote dohodnutej v Kúpnej zmluve alebo určenej týmito VOP Medikament alebo za dohodnutú Kúpnu cenu, je Držiteľ povolenia povinný ponúknuť Objednávateľovi náhradné plnenie alebo možnosť pre Objednávateľa odstúpiť od Kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od Kúpnej zmluvy alebo stornovať Objednávku môže Objednávateľ doručením e-mailu s odstúpením od Kúpnej zmluvy alebo stornovaním Objednávky. V prípade, ak Objednávateľ už uhradil Kúpnu cenu alebo jej časť, vráti Držiteľ povolenia už uhradenú Kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od Kúpnej zmluvy, resp. stornovania Objednávky Objednávateľovi na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak Objednávateľ v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané Držiteľom povolenia ani neodstúpi od Kúpnej zmluvy, je Držiteľ povolenia oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a v prípade, ak Objednávateľ už uhradil Kúpnu cenu alebo jej časť, Držiteľ povolenia je povinný vrátiť už uhradenú Kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy Objednávateľovi.
 2.       Dodacie lehoty v prípade odoslania Tovaru poštou alebo kuriérskou službou sú uvedené v Platobných a dodacích podmienkach, ktoré tvoria Prílohu č. 1 týchto VOP Medikament.
 3.       Odoslanie Tovaru podľa čl. III. bodu 1 písm. a), resp. pripravenie Tovaru na osobný odber v Prevádzkarni podľa čl. III. bodu 1 písm. b), Držiteľ povolenia oznamuje Objednávateľovi elektronicky na e-mailovú adresu Objednávateľa, ktorú Objednávateľ uviedol vo svojej Objednávke. V prípade osobného odberu v Prevádzkarni je možná platba len vopred a bezhotovostne.
 4.       Pri osobnom prevzatí Tovaru sú zamestnanci Držiteľa povolenia, resp. zamestnanci Verejnej lekárne, oprávnení požadovať od Objednávateľa okrem potvrdenia o akceptácii Objednávky aj jeho doklad totožnosti na nahliadnutie za účelom overenia správnosti výdaja Tovaru. Zamestnanci Držiteľa povolenia a ani zamestnanci Verejnej lekárne Medikament nie sú oprávnení z predloženého dokladu totožnosti zaznamenávať žiadne osobné údaje Objednávateľa a ani vyhotovovať kópie dokladu totožnosti.
 5.       Zamestnanci Držiteľa povolenia, resp. zamestnanci Verejnej lekárne, sú oprávnení tovar Objednávateľovi nevydať, pokiaľ Objednávateľ odmietne predložiť doklad totožnosti alebo pokiaľ Objednávateľ odmietne svojim podpisom potvrdiť prevzatie Tovaru.
 6.    Objednávateľ je povinný pri prevzatí Tovaru skontrolovať správnosť vydaného Tovaru (t.j. najmä či mu je vydaný Tovar, ktorý je uvedený v akceptovanej Objednávke a v správnom množstve) a zároveň neporušenosť obalu vydávaného Tovaru. Zjavné vady vydávaného Tovaru je Objednávateľ povinný reklamovať bezodkladne po prevzatí Tovaru, ak je mu tento zasielaný alebo pri jeho prevzatí, ak si Objednávateľ Tovar preberá osobne v Prevádzkarni.

čl. IV.

Kúpna cena

 1.       Držiteľ povolenia je povinný dodať Objednávateľovi Tovar po zaplatení Kúpnej ceny, ktorej výška je uvedená v zaslanom potvrdení o akceptácii Objednávky. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v E-shope sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom Tovare nie je uvedené inak. Uplatňovanie akcií prebieha výlučne automaticky v rámci nákupného košíka počas vytvárania Objednávky.
 2.       V prípade, že si Objednávateľ zvolil odoslanie Tovaru na ním určenú adresu, je povinný okrem Kúpnej ceny zaplatiť aj Súvisiace náklady, a to všetko (i) zvolenej kuriérskej službe, resp. poštovému kuriérovi, ak si zvolil platbu na dobierku podľa čl. III. bodu 2 písm. a) alebo (ii) Držiteľovi povolenia, ak si zvolil bezhotovostnú platbu podľa čl. III. bodu 2 písm. b). V prípade výdaja Tovaru do zahraničia Objednávateľ nemôže zvoliť platbu na dobierku a je povinný postupovať len podľa čl. III bodu 2 písm. b) týchto VOP Medikament.
 3.       Kúpna cena objednaného Tovaru prostredníctvom Internetového výdaja môže byť iná, ako v prípade toho istého Tovaru, ktorý by si Objednávateľ mohol zakúpiť priamo v Prevádzkarni..
 4.       Prevzatím Tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k Tovaru z Držiteľa povolenia na Objednávateľa.
 5.       Kúpna cena môže byť zaplatená podľa výberu Objednávateľa niektorým z nasledujúcich spôsobov:
 6.        v hotovosti k rukám príslušného pracovníka kuriérskej služby alebo poštového kuriéra,
 7.       bezhotovostne bankovým prevodom, on-line platobnou kartou alebo cez internetbanking vybraných bánk na bankový účet oznámený Objednávateľovi v potvrdení o akceptácii Objednávky,
 8.        v prípade výdaja Tovaru do zahraničia bezhotovostne bankovým prevodom alebo on- line platobnou kartou.
 9.       V prípade voľby bezhotovostnej platby musí byť Kúpna cena a tiež Súvisiace náklady (pokiaľ sa vyžaduje odoslanie Tovaru) zaplatené najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odo dňa odoslania potvrdenia o akceptácii Objednávky, resp. do troch (3) pracovných dní odo dňa odoslania potvrdenia o akceptácii Objednávky, ak ide o výdaj Tovaru do zahraničia. V prípade, že sa tak nestane, je Držiteľ povolenia oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť oznámením zaslaným na e-mailovú adresu Objednávateľa.
 10.       Držiteľ povolenia vystaví Objednávateľovi na Kúpnu cenu a tiež Súvisiace náklady (pokiaľ je Objednávateľ povinný ich podľa týchto VOP Medikament zaplatiť) faktúru, ktorá bude obsahovať všetky povinné náležitosti daňového dokladu podľa príslušných predpisov. Faktúra bude Objednávateľovi dodaná spolu s Tovarom alebo e-mailom.

čl. V.

Záruka a nároky z vád

 1.       Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 2.       Ak ide o použitý Tovar, Objednávateľ a Držiteľ povolenia sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.
 3.       Pri Tovare, ktorý je určený na to, aby sa užíval po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov.
 4.       Na žiadosť Objednávateľa Držiteľ povolenia poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
 5.       Vyhlásením v záručnom liste vydanom Objednávateľovi alebo v reklame môže Držiteľ povolenia poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v bodoch 1 až 3 tohto článku. V záručnom liste určí Držiteľ povolenia podmienky a rozsah tejto záruky.
 6.         Liek alebo zdravotnícku pomôcku možno vrátiť na účel reklamácie zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej (i) vrátený liek alebo vrátenú zdravotnícku pomôcku a (ii) písomnú informáciu o dôvodoch vrátenia na adresu Lekáreň Pharmacia, Dlhý rad 6, 085 01  Bardejov.
 7.       Reklamačné podmienky a nároky z vád Tovaru sú upravené v Reklamačnom poriadku, ktorý tvorí Prílohu č. 2 týchto VOP Medikament.
 8.       Informácie o servisných miestach pre pozáručný servis v prípade potreby poskytne Držiteľ povolenia na požiadanie prostredníctvom e-mailu.
 9.        Ak Objednávateľ reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Držiteľ povolenia vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Držiteľ povolenia od Objednávateľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie Tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením Tovaru.
 10.    Ak Objednávateľ reklamáciu Tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia Kúpnej zmluvy a Držiteľ povolenia ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Objednávateľ zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Objednávateľ Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Držiteľ povolenia bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Objednávateľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Držiteľa povolenia za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Držiteľ povolenia je povinný Objednávateľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

čl. VI.

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vrátenie lieku a zdravotníckej pomôcky

 1.       Objednávateľ je oprávnený vrátiť Držiteľovi povolenia liek alebo zdravotnícku pomôcku len za podmienok upravených v tomto článku. Spolu s vrátením lieku alebo zdravotníckej pomôcky je Objednávateľ povinný Držiteľovi povolenia doručiť aj písomné oznámenie, ktorý tvorí Prílohu č. 3 týchto VOP Medikament, v ktorom je povinný uviesť, z akého dôvodu liek alebo zdravotnícku pomôcku vracia.
 2.       Vrátením lieku alebo zdravotníckej pomôcky sa má zato, že Objednávateľ od Kúpnej zmluvy odstúpil. V prípade, že na základe jednej Objednávky Objednávateľa Držiteľ povolenia dodal Objednávateľovi viac liekov alebo viac zdravotníckych pomôcok, potom platí, že Objednávateľ od Kúpnej zmluvy odstúpil len v tej časti, ktorá sa týka lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ktoré Objednávateľ Držiteľovi povolenia vracia. Uvedené platí obdobne aj v prípade, že na základe jednej Objednávky Objednávateľa Držiteľ povolenia dodal Objednávateľovi okrem lieku alebo zdravotníckej pomôcky aj doplnkový sortiment. Čiastočné odstúpenie od Kúpnej zmluvy je upravené z dôvodu, že jednou Objednávkou si môže Objednávateľ objednať aj viac liekov, resp. zdravotníckych pomôcok, ako aj z dôvodu rozdielnej právnej úpravy podmienok pre vrátenie liekov a zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu.
 3. Lieky a zdravotnícke pomôcky sú umiestnené vo vonkajšom obale (spravidla papierovej krabičke), ktorý predstavuje ich ochranný obal. V prípade, ak Objednávateľ otvorí alebo inak poruší vonkajší obal lieku alebo zdravotníckej pomôcky, nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy a vrátiť tovar Držiteľovi povolenia s poukazom na  § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, podľa ktorého Objednávateľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy pri predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. Lieky a zdravotnícke pomôcky je možné vrátiť výlučne z dôvodov a v lehote uvedených v nasledovných bodoch tohto článku.“

      Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 2 písm. c) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ustanovuje: 

Vyhlášku č. 21/2012 Z. z. ,,Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie" 

Podľa § 6 Vyhlášky  č. 21/2012 Z. z.  liek možno vrátiť do 7 (siedmich) dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,

 • iný počet balení lieku, ako bol objednaný,
 • iek s dátumom expirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,
 • poškodený vnútorný obal lieku,
 • liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) Zákona o liekoch,
 • liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na faktúre.

Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do 7 (siedmich) dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:

 • poškodenú zdravotnícku pomôcku,
 • iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
 •  zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,
 • zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
 • zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.

      Vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ak ide o liek alebo zdravotnícku pomôcku vrátenú Objednávateľom z dôvodov uvedených v bodoch 3 a 4 tohto článku VI., vybaví Držiteľ povolenia výmenou vráteného lieku alebo vrátenej zdravotníckej pomôcky za Kúpnu cenu (a tiež Súvisiace náklady, pokiaľ ich Objednávateľ pri príslušnej Objednávke zaplatil), ktorú Objednávateľ za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil Držiteľovi povolenia, vrátane nákladov na doručenie zásielky. Držiteľ povolenia vracia sumu, ktorú Objednávateľ za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil výlučne prevodom na účet Objednávateľa.

      Vrátené lieky, resp. zdravotnícke pomôcky, musia byť nepoužité, v pôvodnom nepoškodenom obale (s výnimkou prípadu, ak je dôvodom vrátenia práve poškodený obal), s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou pre používateľa lieku, záručným listom a kópiou Objednávky. Držiteľ povolenia je povinný prevziať Tovar a vrátiť Objednávateľovi najneskôr v lehote desať (10) pracovných dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kúpnu cenu, resp. jej časť (a tiež Súvisiace náklady, pokiaľ ich Objednávateľ pri príslušnej Objednávke zaplatil ), ktorú Objednávateľ uhradil za Tovar, ktorý je predmetom vrátenia.

      Odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za účinné, ak Objednávateľ doručil v lehote podľa bodu 3 a 4 na adresu  uvedenú v Čl. V, bod 6, liek alebo zdravotnícku pomôcku v stave, v akom ich prevzal, spolu s písomným oznámením podľa bodu 1 tohto článku. Liek a ani zdravotnícku pomôcku nie je možné zasielať a ani odovzdať na adresu Prevádzkarne. Držiteľ povolenia je oprávnený posúdiť, či bolo odstúpenie od Kúpnej zmluvy vykonané v súlade s týmito VOP Medikament. V prípade, ak Držiteľ povolenia vyhodnotí odstúpenie od Kúpnej zmluvy ako neúčinné, je povinný o tom informovať Objednávateľa a vrátiť mu liek alebo zdravotnícku pomôcku.

čl. VII.

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy pri doplnkovom sortimente

 1.       Objednávateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy v časti, ktorá sa týka doplnkového sortimentu (ak Objednávateľ v jednej Objednávke objednal okrem doplnkového sortimentu aj liek a/alebo zdravotnícku pomôcku - ďalej len „odstúpenie od Kúpnej zmluvy“) do 14 dní odo dňa prevzatia doplnkového sortimentu.
 2.       Tovar sa považuje za prevzatý Objednávateľom okamihom, keď Objednávateľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa: a)Tovary objednané Objednávateľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b)dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 1.       Objednávateľ nie je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak ide o a) predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený b)predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom, c) predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.
 2.       Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Držiteľovi povolenia najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v tomto článku VII. v bode 1.
 3.       Pri pochybnostiach o doručení sa Objednávateľom odoslané Oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak Objednávateľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú Objednávateľovi Držiteľom povolenia alebo na adresu, ktorej zmena bola Objednávateľovi náležite oznámená Držiteľom povolenia po uzavretí Kúpnej zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je Oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať Držiteľovi povolenia z dôvodov podľa osobitného predpisu (pozn.: zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), Oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania Držiteľovi povolenia na adresu podľa prvej vety tohto bodu.
 4.       Držiteľ povolenia je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia Formulára o odstúpení od zmluvy  (Príloha č. 3) vrátiť Objednávateľovi sumu len za objednaný a vrátený tovar bez súvisiacich nákladov.
 5.        Držiteľ povolenia je povinný vrátiť Objednávateľovi sumu, ktorú Objednávateľ zaplatil výlučne prevodom na účet Objednávateľa.
 6.        Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Držiteľ povolenia nie je povinný vrátiť Objednávateľovi platby podľa bodu 6 tohto článku VII. pred tým, ako mu je Tovar doručený.

Čl. VIII.

Ochrana osobných údajov

 1.       Nakladanie s osobnými údajmi Objednávateľa je upravené v samostatnom dokumente s názvom Zásady ochrany osobných údajov pri Internetovom výdaji, ktorý je dostupný na Webovom sídle Držiteľa povolenia.

čl. IX.

Informácia o možnosti alternatívneho riešenia sporov

 1.       Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Držiteľa povolenia so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Držiteľ povolenia vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva.
 2.       Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“), ak Držiteľ povolenia na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 3.       Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu ARS; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 4.       Ďalšie podmienky súvisiace s ARS ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5.       Európska komisia na účely mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľmi vyvinula platformu riešenia sporov online (RSO). Aj túto platformu môže spotrebiteľ využiť na riešenie svojich sporov, a to prostredníctvom odkazu http://ec.europa.eu/consumers/odr.

čl. X.

Záverečné ustanovenia

 1.    Tieto VOP Medikament nadobúdajú účinnosť dňom 01.04.2020.
 2.       Držiteľ povolenia je oprávnený tieto VOP Medikament jednostranne kedykoľvek zmeniť, a to zverejnením nových VOP Medikament na webovej stránke www.medikament.sk. Zmena týchto VOP Medikament sa nemôže dotknúť vzájomných práv a povinností Držiteľa povolenia a Objednávateľa vo vzťahu k Tovaru, ktorého dodanie Držiteľ povolenia potvrdil zaslaním akceptácie Objednávky pred zverejnením zmeny VOP Medikament.
 3.          Prílohy týchto VOP Medikament tvoria:

a. Príloha č. 1: Platobné a dodacie podmienky

b. Príloha č. 2: Reklamačný poriadok.

c. Príloha č. 3 : Formulár na odstúpenie od zmluvy / výmenu tovaru

d. Príloha č. 2: Reklamačný formulár.

 1.          Právne vzťahy medzi Držiteľom povolenia a Objednávateľom sa radia týmito VOP Medikament, Platobnými a dodacími podmienkami, Reklamačným poriadkom a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Zákona o liekoch, Zákona o ochrane spotrebiteľa, ZoOS PnD a vyhlášky MZ SR č. 21/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie.