Predaj tohto produktu bol ukončený.
Zväčšiť

Solutio acidi salicylici spirituosa 1 % sol der 1x800 g (fľ.HDPE biela)

ag24441

Nový produkt

Dermálny roztok s obsahom kyseliny salicylovej v zriedenom liehu čistí, dezinfikuje a vysušuje pokožku, pôsobí aj na ochlpených častiach tela. Podporuje hojenie a obnovenie pokožky, je vhodný na liečbu akné a niektorých plesňových ochorení. Viac na adcc.sk

Viac detailov

Expedícia do 48 hodín

Solutio acidi salicylici spirituosa 1 % sol der 1x800 g (fľ.HDPE biela)

Dermálny roztok s obsahom kyseliny salicylovej v zriedenom liehu čistí, dezinfikuje a vysušuje pokožku, pôsobí aj na ochlpených častiach tela. Podporuje hojenie a obnovenie pokožky, je vhodný na liečbu akné a niektorých plesňových ochorení.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek sa nanáša viackrát denne na postihnuté miesto.

Spôsob použitia

Liek je určený na dermálne použitie.

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2017/00388-ZP

 

Liek Solutio acidi salicylici spirituosa 1 % nemá samostatnú písomnú informáciu pre používateľa.

Text na obale obsahuje informácie v súlade so Zákonom o lieku č. 362/2011 Zb. v znení neskorších predpisov.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

ETIKETA NA FĽAŠI

1. NÁZOV LIEKU

Solutio acidi salicylici spirituosa 1 %

dermálny roztok

kyselina salicylová, zriedený lieh

2. LIEČIVÁ

100 g dermálneho roztoku obsahuje 1,0 g kyseliny salicylovej, 99,0 g zriedeného liehu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Dermálny roztok

50 g

100 g

400 g

800 g

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Len na vonkajšie použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Pozor horľavina II. triedy!

Neaplikujte na rozsiahle plochy zapálenej alebo poranenej kože. Vyhýbajte sa aplikácii na sliznice (napr. nos, oči).

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

Dátum exspirácie:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte dobre uzatvorené pri teplote do 25 ºC.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

VULM s.r.o.

Tuhovská 18

831 06 Bratislava

Slovenská republika

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

VULM s.r.o.

Tuhovská 18

831 06 Bratislava

Slovenská republika

Výrobca:

hameln rds a.s.

Horná 36

900 01 Modra

Slovenská republika

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

Reg. číslo: 46/0124/96-S

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

50 g

Vodno-liehový roztok kyseliny salicylovej čistí, dezinfikuje a vysušuje pokožku, pôsobí aj na ochlpených častiach tela. Podporuje hojenie a obnovenie pokožky, je vhodný na liečbu akné a niektorých plesňových ochorení. Liekom potrite postihnuté miesto niekoľkokrát denne.

400 g

Vodno-liehový roztok kyseliny salicylovej čistí, dezinfikuje a vysušuje pokožku, pôsobí aj na ochlpených častiach tela. Podporuje hojenie a obnovenie pokožky, je vhodný na liečbu akné a niektorých plesňových ochorení. Liekom potrite postihnuté miesto niekoľkokrát denne.

Liek je určený na klinické účely. Pri viacnásobnom používaní chráňte liek pred možnou kontamináciou riadnym a okamžitým uzatváraním obalu.

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Solutio acidi salicylici spirituosa 1 % 50 g

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje 400 g

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Neaplikovateľné.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

Neaplikovateľné.

19. INÉ

Salicylový lieh 1 %

EAN kód

Napísať recenziu

Solutio acidi salicylici spirituosa 1 % sol der 1x800 g (fľ.HDPE biela)

Solutio acidi salicylici spirituosa 1 % sol der 1x800 g (fľ.HDPE biela)

Dermálny roztok s obsahom kyseliny salicylovej v zriedenom liehu čistí, dezinfikuje a vysušuje pokožku, pôsobí aj na ochlpených častiach tela. Podporuje hojenie a obnovenie pokožky, je vhodný na liečbu akné a niektorých plesňových ochorení. Viac na adcc.sk

Podobné produkty